Spring naar hoofd-inhoud

Opleiding 'Begeleiding langdurig arbeidsongeschikten'

In België krijgt ongeveer een op de vijf werknemers tijdens zijn/haar loopbaan te maken met langdurige gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen. Vaak leidt dit tot een langdurige arbeidsongeschiktheid, waarbij de kans op terugkeer naar het werk stelselmatig vermindert. Naast het persoonlijk leed van de werknemer, brengt dit vaak ook moeilijkheden en kosten met zich mee voor de betrokken collega’s en onderneming. Onderzoek heeft aangetoond dat herstel sneller verloopt en de kans op terugkeer naar de werkplek toeneemt wanneer werknemers, zo snel als hun (medisch) herstel dit toelaat, kunnen terugkeren naar de werkvloer. Belangrijk hierbij is dat hun werkplek en takenpakket aangepast worden aan hun belastbaarheid, zodat er geen risico’s zijn op verergering of herval. Om te vermijden dat werknemers omwille van ziekte of beperkingen in compensatiesystemen zoals werkloosheid en invaliditeitsverzekering terechtkomen, en om deze werknemers dus te kunnen behouden, is het noodzakelijk dat bedrijven een concreet re-integratiebeleid uitwerken.

Afhankelijk van de grootte en het type van de onderneming, kunnen er heel wat actoren actief zijn in een dergelijk re-integratiebeleid. Kennis van het wettelijk kader, interdisciplinaire samenwerking en functionele arbeidsintegratieadviezen zijn daarbij essentiële voorwaarden. Tot slot spelen ook communicatievaardigheden en een motiverende gespreksstijl in het contact met de werknemer een belangrijke rol.

Federgon richt zich met de beoogde opleiding tot beroepsbegeleiders die reeds een coachende rol hebben (met een profiel in well-being, loopbaanbegeleiding en outplacement). De opleiding is complementair aan deze coachende rol en dient zich te focussen op de essentiële elementen van een return-to-work (RTW)-traject en op de gespreksvoering tussen coach en werknemer.


Inhoud

1. Doelstellingen

 • Kennis verwerven/aanscherpen omtrent de basisconcepten van langdurige arbeidsongeschiktheid, het proces van return to work (individueel gericht traject met de werknemer) en disability management (DM; beleidsmatig kader waarin dit gebeurt);
 • Kennis verwerven/aanscherpen omtrent het wettelijk kader (essentie) waarin/waardoor het re-integratieproces tot stand komt;
 • Kennis verwerven/aanscherpen omtrent de kenmerken van een doeltreffend RTW-beleid, met aandacht voor mogelijke knelpunten en faciliterende factoren;
 • Inzicht verwerven omtrent jobmatching en het belang van een motiverende gespreksvoeringsstijl in een return-to-work-proces;
 • Vaardigheden verwerven in functie van een motiverende gespreksvoeringsstijl.

 

2. Modules

Er zullen twee modules van 1 dag plaatsvinden.

Op dag 1 (19 november 2021) introduceren de trainers het thema 'Return-to-Work' met volgende programmaonderdelen:

 • Algemene kader: hoe kijken we naar ziekteafwezigheid; betrokken partijen; maatschappelijke evolutie, impact en tendensen;
 • Cijfers en denkkaders omtrent types van langdurige arbeidsongeschiktheid; individuele kenmerken en werkgerelateerde factoren; belang van de-medicalisering;
 • Twee pijlers bij preventie en aanpak van langdurige arbeidsongeschiktheid: een combinatie van een individueel gerichte benadering ondersteund door een collectief kader dat aansluiting heeft met het personeels- en welzijnsbeleid van de organisatie;
 • Competentiemanagement: wettelijk kader; communicatievaardigheden en belang van motivatie; jobmatching.

De inbreng en ervaringen van de deelnemers staan hierbij centraal.

Op dag 2 (24 november 2021) werken we verder aan het competentiemanagement. Deze verdieping gebeurt op basis van de verwachtingen en noden van de deelnemers na dag 1.

 

3. Praktische uitwerking

Lesgevers

Voor deze opleiding werkt Federgon Academy samen met Prof. Lode Godderis en dr. Marie-Claire Lambrechts van het Centrum Omgeving en Gezondheid (CEH) van KU Leuven. Zij coördineren het consortium dat instaat voor de opleiding Disability Management van het RIZIV. Met de samenstelling van dit consortium (lesgevers van diverse universiteiten, externe preventiediensten en dienstverlenende organisaties op het terrein) bundelde CEH een breed gamma aan kennis en praktijkervaring inzake Disability Management en -opleiding. Momenteel wordt de 5de editie van deze opleiding georganiseerd.

Deze tweedaagse opleiding wordt begeleid door Marthe Verjans en Katrien Bruyninx (IDEWE). Als preventieadviseurs psychosociale aspecten adviseren en ondersteunen zij bedrijven bij de uitbouw van hun psychosociaal welzijnsbeleid. Ook geven ze opleiding aan verschillende doelgroepen om hen zo verder te bekwamen binnen deze domeinen.

Zij hechten veel belang aan interactiviteit en uitwisseling van ervaringen. Diverse didactische middelen, variërend van het bespreken van casussen en stellingen (solo, duo en in groep) tot het gebruik van audiovisueel materiaal, komen aan bod.

Deelnemers ontvangen hand-outs en bijhorende achtergrondinformatie. Het intellectuele eigendom van deze documenten blijft bij KU Leuven.

 

Timing

2 volle dagen:

 • Module 1: vrijdag 19 november 2021
 • Module 2: woensdag 24 november 2021

Locatie

De lesdagen gaan door in de lokalen van Federgon.

 

Kostprijs (excl. btw) en inschrijven

 • Leden betalen €495
 • Niet-leden betalen €750