Spring naar hoofd-inhoud

Meldpunt Federgon niet-afwervingsbedingen binnen Ombudsdienst

Bij beslissing van de Federgon Bestuursraad Uitzendarbeid van 15 november 2023 is Federgon overgegaan tot de oprichting van een meldpunt voor gebruikers met betrekking tot mogelijk oneigenlijk gebruik van niet-afwervingsbedingen in de context van uitzendarbeid. Dit meldpunt wordt geïntegreerd in de ombudsdienst van Federgon (hierna “Ombudsdienst” genoemd). Leidraad voor de werking van het Meldpunt is het Federgon charter met betrekking tot niet-afwervingsbedingen uitzendarbeid waarin de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en de in de rechtspraak ontwikkelde principes en criteria inzake transparantie, redelijkheid en proportionaliteit met betrekking tot de rechtsgeldigheid van niet-afwervingsbedingen verduidelijkt worden in de context van uitzendarbeid (Charter, pdf).

Procedure

De Ombudsdienst is enerzijds bevoegd voor het behandelen van vragen om informatie met betrekking tot niet-afwervingsbedingen en anderzijds voor bemiddeling op vraag van een gebruiker.

1. De bevoegdheid van de Ombudsdienst

1.1. In geval van conflict met betrekking tot de toepassing van een niet-afwervingsbeding tussen een gebruiker en een lid van Federgon is de Ombudsdienst bevoegd om op vraag van de gebruiker te bemiddelen. Een aanvraag tot bemiddeling kan enkel ingediend worden nadat een eventueel bestaande klachtenprocedure bij het lid afgehandeld is en geen aanleiding gaf tot een voor de gebruiker bevredigende oplossing. De Ombudsdienst is niet bevoegd om aanvragen tot bemiddeling te behandelen in geschillen die reeds ingeleid zijn voor de bevoegde rechtbanken of waarover reeds een vonnis werd geveld.

1.2. De Ombudsdienst is ook bevoegd informatie te verstrekken aan een gebruiker met betrekking tot niet-afwervingsbedingen. Deze informatie moet evenwel algemeen blijven en kan geenszins betrekking hebben op commerciële aspecten.

1.3. De Ombudsdienst kan zich alle bescheiden en inlichtingen doen overmaken en meedelen die hij nodig acht voor de uitoefening van zijn taken.

2. De werkwijze van de Ombudsdienst

2.1. Een aanvraag tot informatie of bemiddeling wordt door de gebruiker schriftelijk aanhangig gemaakt bij de Ombudsdienst via e-mail naar ombuds@federgon.be of via onderstaand digitaal formulier. Hierbij vermeldt de gebruiker expliciet dat hij aan de anonimiteit verzaakt. De gebruiker bezorgt aan de Ombudsdienst de stukken die nodig zijn om te kunnen bemiddelen. Indien noodzakelijk, kan de Ombudsdienst bijkomende informatie opvragen bij de gebruiker of het lid. De gebruiker en het lid garanderen dat er bij het overmaken van deze stukken geen persoonsgegevens worden doorgegeven.

2.2. De Ombudsdienst deelt aan de gebruiker zijn beslissing mee om de aanvraag tot informatie of bemiddeling al dan niet te behandelen (bevoegdheid). Een weigering moet gemotiveerd worden.

2.3. De Ombudsdienst brengt het lid onverwijld op de hoogte van de ingediende aanvraag tot bemiddeling.

2.4. Het lid verbindt er zich toe binnen de 15 kalenderdagen nadat het door de Ombudsdienst op de hoogte is gebracht de door de Ombudsdienst gevraagde bescheiden en inlichtingen aan te leveren per e-mail.

2.5. De Ombudsdienst start de bemiddeling op binnen maximaal 30 kalenderdagen na datum van de aanvraag tot bemiddeling en tracht deze af te ronden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de opstart.

2.6. De gebruiker en het lid verbinden zich ertoe hun volledige medewerking te verlenen aan de bemiddelingsprocedure.

2.7. Wanneer de bemiddeling is afgerond, stelt de Ombudsdienst een rapport op dat aan de gebruiker en het lid per e-mail wordt overgemaakt. Indien partijen tijdens de bemiddelingsprocedure bepaalde toegevingen deden jegens elkaar wordt dit opgenomen in het rapport en verbinden partijen zich ertoe deze te zullen naleven.

2.8. Indien de gebruiker tijdens de behandeling te kennen geeft de bemiddeling te willen stopzetten, wordt de zaak als afgesloten beschouwd. Van deze vaststelling wordt door de  Ombudsdienst een schriftelijk stuk opgemaakt dat aan de betrokken partijen wordt toegezonden.

3. De verbintenissen van de leden van Federgon

3.1. Elk lid verbindt er zich toe het bestaan, alsook het adres en het telefoonnummer van de Ombudsdienst op een duidelijke wijze mee te delen aan de gebruiker.

3.2. Elk lid verbindt er zich toe bovengenoemde procedure op correcte wijze toe te passen en zijn actieve medewerking te verlenen aan de werking van de Ombudsdienst.

3.3. Elk lid verbindt er zich toe de niet-afwervingsbedingen vast te stellen met inachtname van de bepalingen van het Federgon-charter met betrekking tot niet-afwervingsbedingen uitzendarbeid.

4. De verbintenissen van de Ombudsdienst

4.1. De Ombudsdienst garandeert de anonimiteit betreffende het aantal en de inhoud van de aanvragen die een lid ontvangt, zowel naar de andere leden van Federgon als naar de gebruiker toe.

4.2. De Ombudsdienst garandeert de geheimhouding van het dossier, zowel extern als naar de andere leden van Federgon toe.

4.3. De Ombudsdienst zal nooit tussenkomen in geschillen tussen een lid en een gebruiker van commerciële aard, zoals een discussie over de prijs tussen een lid en een gebruiker


Aanvraag tot informatie of bemiddeling